Volg Cinéma Rotterdam:
Cinema Rotterdam

Huisregels

MINIMALE LEEFTIJD EN LEGITIMATIE
• Bezoekers dienen minimaal 23 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

OVERLAST, ALCOHOL & DRUGS
• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
• Het gebruik of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen etc.) worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang in het vervolg ook ontzegd.
• Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe aanstalten maken.
• Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs (harddrugs en softdrugs).
• Bezit van drugs is een reden om de toegang te ontzeggen.
• Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

STEEK- EN VUURWAPENS
• Wapens zijn verboden en worden (indien aangetroffen) door het beveiligingspersoneel (gastheer/portier) ingenomen.
• Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie en wordt de toegang tot de club in het vervolg ontzegd.
• Indien er bij de metaaldetector voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen, dan wordt de desbetreffende bezoeker niet toegelaten. Wel kan de bezoeker, zich ontdaan hebbende van het voorwerp, alsnog trachten deze locatie te bezoeken.
• Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten stengste verboden.

HOUDING BEZOEKER AAN DE DEUR
• Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
• Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).
• Personen die weigeren entreegeld te betalen, worden geweigerd.
• Personen die weigeren door de metaaldetectoor te lopen worden niet toegelaten.
• Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hier door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

WEIGERINGSGRONDEN TEN AANZIEN VAN KLEDING
• Dresscode: de organisatie houdt zicht uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op de grond van niet gepaste kleding. CINÉMA is een club die zich richt op de trendy en modebewuste bezoeker.
• Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.
• U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn.
• Sportkleding, sportschoenen en caps zijn verboden.
• Bijvoorbeeld:
• geen sportkleding en of sportschoenen;
• geen kapotte kleding;
• geen onzedelijke kleding;
• geen petjes;
• geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

VERNIELING EN VANDALISME
• Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.
• Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
• Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt kan u de toegang blijvend worden ontzegd.

GROEPEN EN RESERVERINGEN
• We houden ons het recht voor te grote groepen te weigeren.

RECHT VAN WEIGEREN
• Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.
• Vanwege grote drukte op vrijdag en zaterdag kan, in verband met de veiligheid, maar een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten. Klanten die dan de toegang wordt ontzegd nodigen wij ter kennismaking uit op donderdag.

BESLOTEN FEESTEN
• Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.
• Besloten party’s zullen apart worden geafficheerd en bekend worden gemaakt d.m.v. flyers en de website.

HINDERLIJK INTIMIDEREND GEDRAG OF ONGEWENSTE INTIMITEITEN.
• Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn. Met name streeft de organisatie een gay-vriendelijke sfeer na.
• Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
• Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
• Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
• Groepsvorming met intimiderende effecten worden niet getolereerd.
• Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
• Overtreding van het huisregelement leidt tot verwijdering.

GARDEROBE
• De garderobe is verplicht vanaf 23:00 uur.
• Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d.

EIGENDOMMEN BEZOEKER
• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

EIGENDOMMEN HORECAGELEGENHEID
• U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten en reparatie of vernieuwing.

CALAMITEITEN
• Bij calimiteiten dient u ten allen tijde de instructie van het personeel op te volgen.

ROOKVERBOD
• Sinds 1 juli 2008 is het bij de wet verboden binnen een horecagelegenheid te roken. Als er gerookt wordt binnen onze horecagelegenheid zult u worden aangesproken door ons personeel, met het vriendelijk verzoek om uw sigaret of sigaar te doven. Gaat u hiermee niet akkoord dan moet hij of zij u verzoeken en zonodig sommeren om onze locatie te verlaten.
• Indien wij als bedrijf een boete krijgen door u weigerend gedrag zullen wij deze boete op u verhalen, deze kan oplopen van € 300,– tot € 2400,–.

KLACHTEN
• Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u dit bij de directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan u klachtrecht vervalt.
• Zodra wij een klacht hebben mogen ontvangen zullen wij deze in behandeling nemen en tevens binnen 1 week hierop reageren.